Mėnesio plokštelė – A. Vinckevičius – Ko tu žvengi žirgeli

Kovo mėnesio plokštelė – A. Vinckevičius – Ko tu žvengi žirgeli / Augo putinas (Victor 80398)

Plokštelė įrašyta 1927m. lapkričio 19d. kompanijos „Victor talking machine” (JAV) įrašų studijoje Čikagoje. Plokštelėje skamba lietuvių liaudies dainos. Groja J. Žuko orkestras (smuikas, kontrabosas, klarnetas ir armonika). Apie solistą informacijos aptikti nepavyko.

Mėnesio plokštelė – Pensilvanijos angliakasiai – Storų bobų polka

Vasario mėnesio plokštelė – Pensilvanijos angliakasiai – Storų bobų polka / Butkiškių polka (Columbia DI109). Taip pat kviečiame paskaityti Patefonas.lt atliktą istorinį tyrimą apie Danieliaus Dolskio gyvenimą Berlyne ir Belgrade.

Plokštelė išleista apie 1929m. Columbia (Anglija) įrašų kompanijoje.
„Pensilvanijos angliakasiai” – vienas iš trijų Pensilvanijos (JAV) lietuvių kalnakasių gyvenvietėse egzistavusių orkestrų. Be šio orkestro, plokšteles dar įrašė „Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra” bei „Šenandorio lietuviška mainerių orkestra”.

Mėnesio plokštelė – Antanas Vanagaitis – Mes geri žemaičiai

Naujuosius metus pradedame Antano Vanagaičio plokštele Mes geri žemaičiai / Agota (Columbia 16225F).
Taip pat kviečiame apsilankyti Istorijos puslapyje, kuris papildytas istoriniais duomenimis pagrįsta pastraipa apie pirmąsias lietuviškas plokšteles (internete galima rasti daug netikslios informacijos apie lietuviškus garso įrašus bei atlikėjus, tačiau Patefonas.lt stengiasi pateikti tik tokius duomenis kurie yra istoriškai pagrįsti), Forume kuris papildytas nauja įdomia informacija susijusia su patefonais, plokštelėmis ir atlikėjais bei peržiūrėti atnaujintus Antano Vanagaičio ir Danieliaus Dolskio įrašus (įskaitant Patefonas.lt sensacingą istorinį atradimą apie D. Dolskio pasirodymus Lietuvoje jau 1926m.).

Plokštelė įrašyta 1928m. gegužės mėn. 21d. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.

„Mes geri žemaičiai” – linksma dainelė apie žemaičius iš Telšių ir jų kelionę.

„Agota” – kita linksma dainelė apie aguoną ir Agotą.

Mėnesio lietuviška plokštelė – Kun. Simonas Struckus – Gloria

Patefonas.lt sveikina visus savo klausytojus sulaukus Šv. Kalėdų ir jūsų dėmesiui pristato kalėdinę plokštelę įdainuotą kunigo Simono Struckaus – Gloria / Kūtelė (Columbia 16024F)

Plokštelė išleista 1925m. kovo mėnesį Columbia (JAV) įrašų kompanijoje. Apie kunigą Simoną Struckų informacijos nepavyko rasti.

„Gloria (in excelsis Deo)” – puiki, Kristaus gimimą apdainuojanti kalėdinė giesmė.

„Kūtelė” – kita graži kalėdinė giesmė apie gyvulėlius ir piemenėlius skubančius aplankyti ką tik gimusio Kristaus. Tiems kas nėra girdėję žodžio kūtelė paaiškiname, kad taip seniau buvo vadinama prakartėlė.

Mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Tarpe rūtų

Spalio mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Tarpe rūtų / Kuomet šoksi (Columbia 16281F)

Plokštelė išleista apie 1932m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje. Solistas Adomas Šaukevičius.

„Tarpe rūtų” – graži lietuviška polka apie seselę lietuvaitę iš Dubysos pakraščių.

Tarpe rūtų ir tarp rožių
Aš mergelę sutikau.
Jos skaistumo ir jos grožio
Aš užburtas palikau.

„Kuomet šoksi” – lietuviška vestuvinė polka.

Mėnesio lietuviška plokštelė – Danielius Dolskis – Onyte einam su manim pašokti

Rugsėjo mėnesio lietuviška plokštelė – Danielius Dolskis ir „Lietuvos” viešbučio restorano “Metropolis” orkestras, vadovaujamas M. Hofmeklerio – Onyte einam su manim pašokti / Čigonės akys (Columbia 16249F)

Plokštelė išleista 1931m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.

„Onyte einam su manim pašokti” – gražus, puikiai pažįstamas fokstrotas.

Onyte, einam su manim pašokti,
Leisk man karštai priglaust tave.
Visokių šokių gali greit išmokti,
Jeigu tu paklausysi manęs.

„Čigonės akys” – kitas, taip pat žinomas fokstrotas.

Štai čigonė, laisva duktė laukų,
Kaip naktis, juoda spalva plaukų.
Širdis plaka, karštų jausmų pilna
Ir kaip paukštis, jos laisva daina.

Mėnesio lietuviška plokštelė – Antanas Vanagaitis – Doleris

Liepos mėnesio lietuviška plokštelė – Antanas Vanagaitis – Doleris / Karvutė (Columbia 16071F)

Plokštelė išleista 1927m. birželio mėn. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.

„Doleris” – linksma dainelė apie asilus ir dolerius.

„Karvutė” – ironiška dainelė apie girtuoklio rūpesčius.

Mėnesio lietuviška plokštelė – Šv. Marijos lietuvių bažnytinis choras – Marijos giesmė

Birželio mėnesio lietuviška plokštelė – Kingstono (JAV) Šv. Marijos lietuvių bažnytinis choras – Marijos giesmė / Malda Marijai (Victor 14019)
Plokštelė skiriama 2011m. gegužės 7d. mirusiam draugui, kunigui, profesoriui Arvydui Petrui Žygui.

Plokštelė išleista 1929m. Victor (JAV) įrašų kompanijoje.

Plokštelėje skamba dvi bažnytinės giesmės atliekamos Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijos choro iš Kingstono, Pensilvanija. Choro vadovas buvo Jonas Šaučiūnas (1891.03.11 – 1991.10.04) – vargonininkas, chorvedys ir kultūros veikėjas.
Baigęs Pandėlio pradžios mokyklą, J. Šaučiūnas 1907m pradėjo mokytis vargonuoti pas J. Žilinską ir Mišelį. 1910m atvyko į JAV, o 1911m pradėjo vargonininkauti Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Bridgeporte, CT. Čia subūrė parapijos chorą, šeštadieniais ir vasaros atostogų metu vaikus mokė lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos. 1912–1913 važinėjo pasitobulinti į New York Conservatory of Music. Vargonuoti ir dainuoti dar mokėsi privačiai pas vietos muzikus. Su parapijos choru kasmet parengdavo po kelis vaidinimus su dainomis. 1918 Bridgeporte suorganizavo pasaulietinį „Spindulio” chorą, kuris pastatė keturias M. Petrausko operetes, surengė viešus koncertus. Su choristų grupe 1918 dalyvavo Amerikos lietuvių kongrese Niujorke.

Nuo 1920m apie 35-erius metus dirbo vargonininku ir chorvedžiu Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijoje Kingstone, PA. Daug padarė bažnyčios gerovei. Pakėlė choro meninį lygį, nemažai koncertavo, statė įvairius muzikinius veikalus, dalyvavo festivaliuose, dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. 1929–1931 choras įdainavo 8 lietuviškas plokšteles, koncertavo per radiją. 1921–1922 J. Šaučiunas vadovavo „Aušros” chorui Plymouthe, PA, 1922–1924 lankė Progressive Series Studies pas prof. J. Masoną Wilkes-Barre, PA, o vėliau Marywood College Scrantone, PA, pas prof. N. M. Montani.

Nuo 1945m kurį laiką vadovavo S. Šimkaus Wyomingo Klonio jungtiniam bažnytiniam vyrų chorui. 1955m pasitraukęs iš Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijos Kingstone, pradėjo vargonininkauti Šv. Kryžiaus Atradimo lenkų parapijoje Wilkes-Barre.

*****

Kunigas Arvydas Žygas 2006m. Pažaislis

„Marijos giesmė” – kompozitoriaus Juozo Naujalio (1869 – 1934) parašyta giesmė

„Malda Marijai” – kompozitoriaus Česlovo Sasnausko (1867 – 1916) sukurta giesmė

Mėnesio lietuviška plokštelė – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Ak norėčiau

Tęsdami lietuviško folkloro temą pristatome gegužės mėnesio lietuvišką plokštelę – Mahanojaus lietuviška mainerių orkestra – Ak norėčiau / Aukšti kalneliai (Columbia 16254F)

Plokštelė išleista 1931m. Columbia (JAV) įrašų kompanijoje.

Lietuvių emigrantų miestelis Mahanoy, Pensilvanijoje. 1907m.

„Ak norečiau” – graži, nostalgiška emigrantų daina. Ko gero, nemažai lietuvių aktuali ir šiandien.

„Aukšti kalneliai” – gražus lietuviškas valsas.