Mėnesio lietuviška plokštelė – Šv. Marijos lietuvių bažnytinis choras – Marijos giesmė

Birželio mėnesio lietuviška plokštelė – Kingstono (JAV) Šv. Marijos lietuvių bažnytinis choras – Marijos giesmė / Malda Marijai (Victor 14019)
Plokštelė skiriama 2011m. gegužės 7d. mirusiam draugui, kunigui, profesoriui Arvydui Petrui Žygui.

Plokštelė išleista 1929m. Victor (JAV) įrašų kompanijoje.

Plokštelėje skamba dvi bažnytinės giesmės atliekamos Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijos choro iš Kingstono, Pensilvanija. Choro vadovas buvo Jonas Šaučiūnas (1891.03.11 – 1991.10.04) – vargonininkas, chorvedys ir kultūros veikėjas.
Baigęs Pandėlio pradžios mokyklą, J. Šaučiūnas 1907m pradėjo mokytis vargonuoti pas J. Žilinską ir Mišelį. 1910m atvyko į JAV, o 1911m pradėjo vargonininkauti Šv. Jurgio lietuvių parapijoje Bridgeporte, CT. Čia subūrė parapijos chorą, šeštadieniais ir vasaros atostogų metu vaikus mokė lietuvių kalbos ir Lietuvos istorijos. 1912–1913 važinėjo pasitobulinti į New York Conservatory of Music. Vargonuoti ir dainuoti dar mokėsi privačiai pas vietos muzikus. Su parapijos choru kasmet parengdavo po kelis vaidinimus su dainomis. 1918 Bridgeporte suorganizavo pasaulietinį „Spindulio” chorą, kuris pastatė keturias M. Petrausko operetes, surengė viešus koncertus. Su choristų grupe 1918 dalyvavo Amerikos lietuvių kongrese Niujorke.

Nuo 1920m apie 35-erius metus dirbo vargonininku ir chorvedžiu Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijoje Kingstone, PA. Daug padarė bažnyčios gerovei. Pakėlė choro meninį lygį, nemažai koncertavo, statė įvairius muzikinius veikalus, dalyvavo festivaliuose, dainų šventėse ir kituose tautiniuose renginiuose. 1929–1931 choras įdainavo 8 lietuviškas plokšteles, koncertavo per radiją. 1921–1922 J. Šaučiunas vadovavo „Aušros” chorui Plymouthe, PA, 1922–1924 lankė Progressive Series Studies pas prof. J. Masoną Wilkes-Barre, PA, o vėliau Marywood College Scrantone, PA, pas prof. N. M. Montani.

Nuo 1945m kurį laiką vadovavo S. Šimkaus Wyomingo Klonio jungtiniam bažnytiniam vyrų chorui. 1955m pasitraukęs iš Švč. Marijos Apreiškimo lietuvių parapijos Kingstone, pradėjo vargonininkauti Šv. Kryžiaus Atradimo lenkų parapijoje Wilkes-Barre.

*****

Kunigas Arvydas Žygas 2006m. Pažaislis

„Marijos giesmė” – kompozitoriaus Juozo Naujalio (1869 – 1934) parašyta giesmė

„Malda Marijai” – kompozitoriaus Česlovo Sasnausko (1867 – 1916) sukurta giesmė