Juozas Olšauskas – Dzūkų kraštas / Kudlis

Liepos mėnesio plokštelė – Juozas Olšauskas – Dzūkų kraštas / Kudlis (Okeh 26070). Plokštelė įrašyta 1928 m. birželio 25 dieną, JAV, Čikagoje.

Juozas Olšauskas – dainininkas, vargonininkas, kanklininkas.
Gimė 1893 m. rugsėjo 23 d. Talaukių k., Alytaus vlsč., Kalvarijos apskr. Mokėsi vargonininkavimo pas J. Naujalį Kaune. Vargonininkavo Pažėruose ir Dauguose, organizavo jaunimo vaidinimus, režisavo ir pats vaidino. Persikėlęs į Kauną, nuo 1920 m. sausio 29 d. sekretoriavo Lietuvos meno kūrėjų draugijoje, lankė A. Sutkaus vaidybos studiją (baigė 1923 m.), vaidino Tautos teatre ir „Vilkolakyje”, Kauno konservatorijoje lankė dainavimo klasę. Į JAV atvyko 1924 m. birželio 24 d. su Antanu Vanagaičiu ir Viktoru Dineika, su jais vaidino muzikinėje humoro grupėje „Dzimdzi-Drimdzi“ , su kuria važinėdavo po lietuvių kolonijas. Yra įdainavęs keliasdešimt plokštelių vienas bei su A. Vanagaičiu ir A. Rakauskaite. Žinomiausios šios plokštelės: „Paklausykit jūs, lietuviai“, „Kur Nemunas ir Dauguva“, „Dzūkų kraštas“ ir kt., su A. Vanagaičiu – „Ulonai“, „Kai aš turėjau kaime mergelę“, „Pragėriau žirgelį“, „Ar aš tau, sese, nesakiau“, „Leiskit į tėvynę“ ir kt. „Dzimdzi-Drimdzi“ grupei išsiskirsčius, vargonininkavo Niu Braitone, Klivlende ir vėliau Amsterdame. 1946-1949 m. ALRK vargonininkų sąjungos sekretorius-iždininkas, Amsterdamo lietuvių radijo valandos vedėjas. Už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Gedimino ordinu.